Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ

Історія створення Вінницького Інституту Економіки (ВННІЕ)

Вінницький навчально-науковий інститут економіки є найбільшим віддаленим структурним підрозділом Тернопільського національного економічного університету, що розпочав свою діяльність 1 січня 1995 року.

Очолює інститут д.е.н., професор Погріщук Борис Васильович.

Інститут здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ, No 636470 від 10.06.2015 р.), а також відповідних сертифікатів (серія НД-II-IV, NoNo 2074396 – 2074404), виданих Міністерством 15.04.2015 року.

Перший набір студентів до інституту відбувся у 1995 році, коли до лав студентів було зараховано 100 осіб на навчання за спеціальністю “Фінанси і кредит”. В подальшому кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в інституті, постійно збільшувалась і нині інститут готує фахівців за 4-ма спеціальностями: „Фінанси і кредит”, „Економіка підприємства”, „Облік і аудит” , „Правознвство” та „Управління фінансово-економічною безпекою підприємства” за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”. Окрім цього, інститут здійснює перепідготовку фахівців з наданням їм другої вищої освіти за спеціальностями „Фінанси”, „Облік і аудит” та „Правознавство” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст”.

За більш ніж 20-ти річну історію свого існування Вінницький навчально-науковий інститут економіки став сучасним вищим економічним навчальним закладом, що розгорнув свою діяльність та території Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Київської та інших областей, набув визнання освітянського та наукового загалу, успішно витримав конкурентну боротьбу з іншими навчальними закладами регіону та отримав стабільний контингент студентів. За роки свого існування інститут підготував для національного господарства України близько 7,0 тисяч спеціалістів та магістрів. Якщо у 2000 році перший випуск фахівців складав 82 осіб, то в 2015 році було підготовлено 744 магістри і спеціалісти. Сьогодні в інституті працюють 85 висококваліфікованих викладачів, з яких 82% мають наукові ступені та вчені звання. Серед викладачів найвищої кваліфікації – д.е.н., професори Б.В. Погріщук, Я.Д. Крупка, О.П. Кириленко, А.В. Сірко, В.І. Мельник; кандидати наук, доценти Г.Б. Погріщук, В.О. Козловський, Н.В. Добіжа, Н.В. Гордополова, І.І. Світлак, О.М. Ціхановська, С.О. Творун, А.В. Козловський, О.М. Вільчинська, Л.М. Клівіденко, К.Є. Рум'янцева, В.В. Ясишена, І.В. Мартусенко, С.А. Харчук, Ю.М. Паночишин, К.Є. Поджаренко, В.В. Добіжа, Г.М. Бойківська, І.М. Сисоєва, І.М. Зарішняк, Л.Г. Мовчан, Л.Г. Данчак, О.Ю. Балазюк, В.В. Нагайчук, В.М. Мирончук, В.В. Руденко, В.І. Волинець, Н.В. Мацедонська та інші.

Вінницький навчально-науковий інститут економіки здійснює підготовку фахівців у власних приміщеннях загальною площею 4000 кв.м., де розміщуються 5 кафедр, 6 спеціалізованих лекційних аудиторій, 4 комп’ютерні класи, спортивна та актова зали, деканат, бібліотека, що налічує 20 тис. примірників сучасної навчальної на наукової літератури, медичний пункт, буфет, їдальня та інші допоміжні приміщення. Безпосередньо для роботи студентів придбано 70 сучасних потужних комп’ютерів.

В інституті постійно удосконалюються навчальні плани підготовки фахівців. Лише в 2015 році було розроблено та удосконалено 300 робочих навчальних програм. Більшість викладачів використовують “опорні” конспекти лекцій, кодоскопи, роздатковий матеріал тощо. Широко застосовуються активні методи навчання, проблемні та господарські ситуації, тестування, система кейсів тощо. Щороку викладачі інституту видають 7-10 навчальних посібників з грифом МОН України та 50-60 методичних вказівок з різних напрямів навчальної роботи. В інституті активно проводиться науково-дослідна робота. Серед напрямів досліджень – трансформаційні процеси в економіці України, проблеми розвитку фінансової та кредитної системи, розвиток підприємництва тощо. Щорічно в інституті проводиться 2-3 міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, де студенти та співробітники можуть обговорити наукові проблеми, висловити власні думки з приводу питань, що розглядаються, тощо. За результатами наукових досліджень викладачами інституту, аспірантами, магістрантами та студентами щорічно опубліковується 400-500 наукових праць загальним обсягом 300-400 д.а., із них: 4-5 монографій, 60-70 статей у фахових журналах, 5-10 статей у зарубіжних виданнях тощо. Щорічно 40-50 викладачів інституту беруть участь у роботі різних наукових конференціях в інших вищих навчальних закладах. Традиційно кожного року в інституті проводяться Дні науки. Складовими частинами Днів науки є проведення загальноінститутської підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького колективу, докторантів, аспірантів і здобувачів та студентської наукової конференції на тему „Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації”.У роботі студентських наукових конференцій беруть участь близько 400 студентів як з Вінницького навчально-наукового інституту економіки, так і з інших вищих навчальних закладів міста та України. Всі кафедри інституту підтримують тісні наукові зв’язки з провідними навчальними та науковими закладами України, банківськими та фінансовими установами, аудиторськими фірмами, підприємствами регіону тощо. Значне місце в діяльності Вінницького навчально-наукового інституту економіки займає виховна та культурно-масова робота. Загальноінститутські виховні заходи покликані забезпечити єднання студентів у одну велику та дружню сім’ю, сприяють вихованню свідомої молоді – патріотів своєї держави. Кураторські години та старостати забезпечують швидкий доступ усіх студентів до актуальної інформації про події, що відбуваються у інституті та за його межами.

Вінницький навчально-науковий інститут економіки впевнено крокує вперед. Його високий науковий, кадровий, матеріально-технічний потенціал дає всі підстави для успішної діяльності на освітянській ниві.

Випускові кафедри інституту

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту створена у 2001 році, а з 2002 року є випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» на денній та заочній формі навчання, а також за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за заочною формою навчання при отриманні другої вищої освіти. Кафедра готує фахівців з обліку та аудиту, які працюють на посадах провідних спеціалістів підприємств, установ, організацій та викладачів вищих навчальних закладів м. Вінниці та інших регіонів України. Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Н.В. Гордополова. На кафедрі сформовано висококваліфікований професорсько-викладацький колектив: з 8 штатних осіб професорсько-викладацького складу осіб мають наукові ступені та вчені звання, 1 викладач навчається в заочній аспірантурі ТНЕУ. В різні роки на кафедрі працювали провідні викладачі ТНЕУ: д.е.н., професор Я.Д. Крупка; к.е.н., професор Г.П. Журавель; к.е.н., доцент О.В. Адамик; к.е.н., доцент С.В. Питель; к.е.н., доцент І.В.Данилюк. Кафедра забезпечує викладання 38 навчальних дисциплін для студентів інституту всіх спеціальностей. Організація наукових досліджень на кафедрі здійснюється шляхом виконання науково-дослідних робіт, індивідуальних наукових досліджень викладачів кафедри та наукового співробітництва з іншими кафедрами університету, вищими навчальними закладами України, підприємствами та установами. В даний час на кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему «Облік, аналіз і контроль в системі управління інвестиційною діяльністю підприємства». За 2011–2013 рр. викладачі кафедри опублікували 1 підручник, 7 навчальних посібників, з них 5 посібників з грифом МОН України, 35 статей у фахових виданнях, 4 статті у зарубіжних виданнях, 62 тези доповідей, брали участь у 29 наукових конференціях, захистили 3 кандидатські дисертації.

Кафедра фінансів і кредиту

Створена в 1999 році з метою поглиблення теоретичної та практичної підготовки фахівців у галузі фінансів. Її очолює доцент Т.В. Красільник. Кафедра є випусковою. Якщо перший набір студентів налічував 50 осіб у (1995 р.), то нині тут навчається 1300 осіб. Науково-педагогічний колектив кафедри налічує 22 викладачі, з яких 65% мають наукові ступені та вчені звання. Серед них 12 к.е.н., доцентів. Викладачі кафедри забезпечують викладання 35-ти дисциплін фахового спрямування. Викладачі та студенти кафедри фінансів здійснюють науково дослідницьку роботу за темою: «Оптимізація фінансових ресурсів підприємства та зростання їх ефективності в умовах економічної нестабільності». Працівники кафедри видали 17 навчальних посібників, 49 найменувань методичних розробок. За результатами наукових досліджень опубліковано 2 монографії, понад 200 наукових праць. Серед основних видань – монографія «Управління витратами підприємств» (автори – Погріщук Г.Б., Марченко О.І., Шафорост Я.П.) та «Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових відносин» (автори – В.Г. Демянишин, Л.М. Клівіденко, Т.В. Красільнік, О.І. Марченко), навчальні посібники «Фінансовий ринок» (автор – Б.В. Погріщук А.І. Гончаренко), «Страхування» (автор – Н.В. Добіжа), «Планування діяльності підприємства» (автори - Марченко О.І., Погріщук Г.Б., Фесюк В.Л). Кафедра фінансів систематично проводить всеукраїнські науково практичні конференції для вчених, викладачів та практичних працівників. Основними місцями роботи випускників зі спеціальності «Фінанси і кредит» є Міністерство фінансів, фінансові управління обласних, міських і районних державних адміністрацій, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України, контролюючі органи в сфері оподаткування, страхові компанії, фінансові підрозділи підприємств і організації, Національний депозитарій України та інші професійні учасники фінансового ринку, малі, середні та великі підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, комерційні банки.

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Кафедра економіки підприємств і корпорацій створена у 2000 році. Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» та спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на денній та заочній формі навчання. Науково-педагогічний колектив кафедри налічує 13 викладачів, з них 77% мають наукові ступені та вчені звання. Кафедра забезпечує викладання 40 навчальних дисциплін. Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Ціхановська О.М. Організація наукових досліджень на кафедрі здійснюється шляхом виконання науково-дослідних робіт, індивідуальних наукових досліджень викладачів. За результатами наукових досліджень за останніх п’ять років викладачами кафедри опубліковано близько 250 наукових та навчально-методичних праць. Викладачі кафедри приймають активну участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Велику увагу кафедра приділяє організації наукової роботи студентів, залучаючи їх до творчого пошуку вирішення проблем розвитку вітчизняних підприємств. Щорічно проводяться студентські науково-практичні конференції. Студенти спеціальності «Економіка» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, конкурсах дипломних робіт, де неодноразово займають призові місця. Випускники спеціальності «Економіка» можуть обіймати посади економіста, аналітика, фінансиста, бухгалтера, маркетолога, менеджера, керівника підприємства, займатись підприємницькою діяльністю. Отримавши диплом «бакалавра» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» фахівці можуть працювати керівником малого підприємства у сфері консалтингової, страхової, банківської та рекламної діяльності, комерційним директором, антикризовим керівником, головним економістом, начальником планово-економічного відділу, начальником відділу цін, аналітиком, фахівцем з ефективності підприємництва, консультантом з економічних питань, радником на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності і видів економічної діяльності, в органах державної влади, державних установах, організовувати власний бізнес.

Кафедра правового регулювання економіки і правознавства

Кафедра правового регулювання економіки і правознавства (ПРЕП) утворена з 1 вересня 2014 року відповідно до наказу ТНЕУ № 354 від 29 серпня 2014 року шляхом виділу з кафедри економіки підприємств і корпорацій. До складу кафедри увійшли як висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємств і корпорацій, так і досвідчені кандидати юридичних наук, що вперше розпочали свою науково-педагогічну діяльність у ВННІЕ ТНЕУ. Кафедра ПРЕП здійснює підготовку студентів всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів галузі знань 0304 «Право», а також студентів інших спеціальностей, для яких навчальними планами передбачено опанування спеціальних юридичних дисциплін. Станом на 1 вересня 2014 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 14 викладачів, у тому числі 1 доктор наук, професор; 7 кандидатів наук, доцентів; 6 викладачів. Кафедра має значний науковий потенціал, що реалізується в науковій роботі двох докторантів та одного аспіранта, які працюють над дисертаційними дослідженнями.

 
Урочиста посвята у студенти першокурсників ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ!

Багатоголосий вересень знову дав клич

Детальніше >>
 
Вітаємо з Днем Знань!

Дорогі студенти Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Детальніше >>
 
ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ запрошує на День знань!

Академічна спільнота

Детальніше >>
 
Дитячий будинок у Меджибожі

Великі вітання Вам із славного містечка Меджибіж!

Детальніше >>
 
Практичні заняття для юристів

Днями у студентів спеціальності "Право"

Детальніше >>
 
Вінницька студентська весна 2017

Днями у Вінниці в межах проведення Дня Європи в Україні

Детальніше >>