Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ


Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Ціхановська Олена Михайлівна

Завідувач кафедри ЕПіК
Доцент, кандидат економічних наук


Закінчила київський державний торговельно-економічний університет. Спеціальність - економіст з обліку і аудиту. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Формування соціально – економічних передумов розвитку сільських територій”. Автор більше 70 наукових праць, з них три навчальні посібники з грифом МОН. Коло наукових інтересів: дослідження процесів кластеризації соціально - економічного розвитку територій.


Мельник Вікторія Іванівна

Доцент,
доктор економічних наук


Закінчила Вінницький державний аграрний університет, магістратуру ВДАУ, аспірантуру ІС УААН. У 2012 році захистила дисертаційну роботу на тему: „Інноваційний розвиток садівництва України”, отримала диплом доктора економічних наук. Автор понад 100 науково-методичних праць з них: три навчальних посібники з грифом МОН, п’ять монографій та навчально – методичні розробки. Коло наукових інтересів: інвестиційна та інноваційна діяльність в економіці за умов глобалізації.


Мартусенко Ірина Валеріївна

Заступник директора ВННІЕ ТНЕУ, доцент,
кандидат географічних наук


Закінчила ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського, у 2005 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.02. – економічна і соціальна географія та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області». У Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ працює з 2005 року; в 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій. Автор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, спеціаліст в галузях регіональної економіки, екологічної економіки та економіки соціальної сфери, економічної та соціальної географії, геополітики. Співавтор навчального посібника та підручника «Регіональна економіка» з Грифом МОН України (2010, 2015). Коло наукових інтересів – регіональна економіка, геополітика, економіка АПК.


Харчук Світлана Анатоліївна

Доцент,
кандидат економічних наук


Закінчила Тернопільську академію народного господарства. Магістр з фінансів. Захистила кандидатську дисертацію на тему: „Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій”. Автор 75 наукових праць. Коло наукових інтересів: зайнятість населення та передумови її розвитку в сучасних умовах.


Дончак Леся Григорівна

Старший викладач,
кандидат економічних наук


Закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю „Менеджмент організацій”. У 2011році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Удосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування плодоовочевих переробних підприємств”. Автор більше 50 наукових праць. Коло наукових інтересів: проблеми та напрямки підвищення ефективності внутрішнього економічного механізму підприємств.


Семчук Інна Василівна

Викладач,
кандидат економічних наук


Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю „Економіст з обліку і аудиту”. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Консолідована фінансова звітнсть групи підприємств: організаційно - методичні засади формування і контролю”. Автор більше 55 наукових та навчально-методичних праць. Виступала офіційним опонентом при захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Коло наукових інтересів: впровадження управлінських інновацій на сучасному підприємстві.


Мазур Віталій Григорович

Викладач


Закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю „Фінанси”, магістратуру Тернопільського державного економічного університету за спеціальністю „Економіка підприємства”, аспірантуру кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України. Автор більше 30 наукових та навчально – методичних праць. Коло наукових інтересів: проблеми впровадження інноваційних технологій органами влади на регіональному рівні.


Мамчур Ольга Василівна

Викладач
.


Закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету у 2009 році. Спеціаліст в галузі фінансів. Коло наукових інтересів: ринок державних цінних паперів у фінансовій системі України.


Погріщук Олег Борисович

Викладач


Закінчив магістратуру Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету у 2015 році. Магістр з фінансів і кредиту. Аспірант ТНЕУ.


Чорна Зоя Федорівна

Старший лаборант кафедри


Закінчила магістратуру Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету у 2012 році. Магістр з обліку і аудиту.


Напрями роботи кафедри

Кафедра економіки підприємств і корпорацій є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Економіка», та підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на денній та заочній формі навчання.

Упродовж останніх років кафедрою економіки підприємств і корпорацій здійснюється різнопланова наукова робота. Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у виконанні держбюджетних, госпрозрахункових тем, працює над кандидатськими та докторськими дисертаціями, над виданням наукових монографій, навчально-методичних посібників, бере участь у конференціях різних рівнів.

Hаукова робота

Напрями наукових досліджень кафедри, що мають фундаментальний характер: теоретико-методологічні підходи до визначення ефективності діяльності підприємства як економічної категорії, мотивація трудової діяльності працівників, методологічні принципи оцінки результативності управління промисловими підприємствами, удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств, розробка маркетингових заходів для промислового підприємства.

Наукові дослідження прикладного характеру, спрямовані на підвищення ефективності діяльності промислових підприємств та установ: удосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування підприємства, напрями вдосконалення кадрової політики промислового підприємства, дослідження інвестиційного клімату галузей промисловості, перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств.

Результати наукових досліджень впроваджуються в практичну діяльність підприємств шляхом проведення щорічних конференцій та круглих столів, семінарів, обміну інформацією та досвідом.

Hаукова робота студентів

Невід’ємною складовою наукової роботи кафедри є науково-дослідна робота студентів. Студенти спеціальності «Економіка» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» приймають участь у Всеукраїнських міжвузівських наукових студентських конференціях, у Всеукраїнських олімпіадах. Наукові роботи студентів приймали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, де неодноразово займали призові місця. Студенти активно та плідно працюють у напрямку здобуття навиків науково-дослідницької роботи, приймають участь у науково-дослідній роботі кафедри: «Теоретико-методичні аспекти розвитку підприємств на інноваційно-інвестиційній основі».

Наукове співробітництво

Кафедра економіки підприємств і корпорацій здійснює наукове співробітництво з іншими кафедрами ТНЕУ, вищими навчальними закладами України, підприємствами та установами. Протягом останніх років кафедрою економіки підприємств і корпорацій ВННІЕ ТНЕУ укладено договори про співробітництво з: Головним управлінням економіки Вінницької облдержадміністрації, Департаментом агропромислового розвитку ВОДА, ДБУ „Південно-західний регіональний центр інноваційного розвитку”, ГО „Асоціація фермерів та приватних землевласників Вінницької області”, Львівською академією друкарства, ПАТ „Вінницька кондитерська фабрика”, ПАТ „Вінницький олійножировий комбінат”, ТОВ „Аграна Фрут Лука”, Хмельницьким національним університетом (кафедра менеджменту), Вінницьким національним аграрним університетом (кафедра організації агробізнесу), Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова, Житомирським державним технологічним університетом та іншими.

Кафедра розташована на 3-му поверсі, кабінет № 312.
 • Внутрішній економічний механізм підприємства
 • Економіка галузей
 • Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Економіка підприємства
 • Економіка підприємства ІІ
 • Економіка праці і СТВ
 • Економічна діагностика
 • Економічне управління підприємством
 • Інтелектуальний бізнес
 • Капітал підприємства: формування та використання
 • Конкурентоспроможність підприємства
 • Корпоративне управління
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
 • Міжнародна економіка
 • Організація виробництва
 • Основи євроінтеграції
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Підприємство в системі інституціональних змін
 • Підприємство на ринку промислових товарів
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Проектний аналіз
 • Просторова економіка
 • Системи бізнес-аналізу
 • Соціальний менеджмент
 • Стратегічний аналіз галузі
 • Стратегічне управління підприємством
 • Стратегія підприємства
 • Теорія і практика реструктуризації підприємства
 • Техніка пошуку роботи
 • Тренінг курс: Обґрунтування та розроблення проектів розвитку компаній
 • Управління бенчмаркінгом
 • Управління витратами
 • Управління людським капіталом
 • Управління потенціалом підприємства
 • Управління проектами
 • Управління розвитком компаній

Кафедра економіки підприємств і корпорацій була створена у 2000 році.

Кафедра економіки підприємств і корпорацій є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Економіка» та підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на денній та заочній формі навчання.

Кафедрою економіки підприємств і корпорацій здійснюється різнопланова наукова робота: її співробітники беруть участь у виконанні держбюджетних, госпрозрахункових тем, працюють над кандидатськими та докторськими дисертаціями, готують до друку наукові монографії та навчально-методичні видання, виступають на конференціях, розробляють спільні проекти з державними установами, міжнародними організаціями, забезпечують керівництво науковою роботою студентів.

Невід’ємною складовою науково-дослідної роботи кафедри є студентська НДР. Основними формами студентської науково-дослідної роботи є підготовка наукових статей, у співавторстві з науковими керівниками, підготовка виступів на конференціях, участь у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, у виконанні госпрозрахункових тем.

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 8 штатних викладачів, у тому числі 1 доктор наук, 5 кандидатів наук. Кафедра співпрацює з провідними фахівцями в галузі економіки та менеджменту, які посідають керівні посади в установах, організаціях та підприємствах міста та області. Кафедра забезпечує викладання 40 професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін за вибором, що забезпечують індивідуальну поглиблену фахову підготовку студентів за обраною спеціальністю.

Мартусенко І.В., Погріщук Б.В. Регіональна економіка: Підручник / І.В. Мартусенко, Б.В. Погріщук. – Тернопіль: Крок, 2015. – 626 с.

Підручник містить основи теорії та практики регіональної економіки, що спрямовано на розширення прикладних та аналітичних навичок студентів і засвоєння методики регіональних економічних досліджень. В його основу покладено курс лекцій, який читають автори студентам Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету. У підручнику розкриваються сучасні проблеми та особливості розвитку регіональної економіки України, закономірності, принципи та фактори її функціонування в глобалізованому геоекономічному просторі, специфіка дії найважливіших структурних елементів, зокрема міжгалузевих комплексів, економічних районів, природно-ресурсного та демографічного потенціалу, раціонального природокористування, економічного районування, державної регіональної економічної політики, зовнішньоекономічних зв’язків, тощо. Розроблені практичні вправи й завдання з актуальних питань формування економіки регіонів України. Рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям, викладачам, фахівцям, чиї наукові інтереси зосереджені на проблемах регіональної економіки та регіональних особливостях розвитку національного господарського комплексу, а також усім зацікавленим проблематикою регіональної економіки, представникам політики та ділового світу.

ISBN 978-617-692-280-3

Харчук Світлана Анатоліївна. Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій / С.А. Харчук. – Тернопіль: Крок, 2012. – 167 с.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні основи зайнятості та розвитку сільських територій з метою створення належного життєздатного середовища, сприятливого для ведення конкурентоспроможного і високоефективного аграрного виробництва і на цій основі удосконалення економічних відносин з подальшою структурною перебудовою аграрного сектору, організаційних форм господарювання. Робота включає дослідження процесу формування та функціонування зайнятості сільського населення як передумови розвитку сільських територій. В дослідженні внесено пропозиції стосовно вирішення економічних і соціальних завдань на державному рівні щодо підвищення зайнятості сільського населення, відповідно до якого державна політика в інтересах зайнятості повинна уособлювати законодавчо-організаційний підхід і бути зорієнтована на збереження функціонуючих і створення нових робочих місць. Ґрунтується на необхідності здійснення системи взаємоузгодження заходів виробничого, економічного, соціального, управлінського та іншого спрямування. Запропоновано механізми соціально-економічної зайнятості сільського населення як передумови розвитку сільських територій на основі кластерного підходу, спрямованого на збільшення прибутковості, підвищення здатності до інновацій, і на цій, основі поліпшення ефективності виробництва підтримку й розвиток усіх суб'єктів господарювання, що будуть входити в кластерне об'єднання.

ISBN 978-617-692-052-6

Козловський В.О., Дончак Л.Г. Внутрішній економічний механізм виробничих підприємств: Монографія. – Тернопіль: Крок, 2013 – 204 с.

Монографія присвячена розробці теоретичних і методичних положень, прикладних рекомендацій щодо формування, оцінювання та удосконалення внутрішнього економічного механізму підприємства. Розроблено методичний підхід до оцінювання рівня стану внутрішнього економічного механізму підприємства, що дає можливість швидко та адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні зміни за умов нестабільного ринкового середовища. Обґрунтовано структурно-логічну модель удосконалення внутрішнього економічного механізму підприємства, яка спрямована на підвищення ефективності його виробництва та господарської діяльності підприємства загалом. Монографія буде корисною для науковців, практиків, викладачів та студентів, які цікавляться проблемами формування внутрішнього економічного механізму виробничих підприємств.

ISBN 978-617-692-145-5

Бойківська Г. М. Напрями підвищення ефективності використання виробничого потенціалу переробних підприємств системи АПК: Монографія. – Тернопіль: Крок, 2012. – 238 с.

Монографія буде корисною для науковців, практиків, викладачів та студентів, які цікавляться проблемами підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств. У монографії узагальнено теоретичні засади соціально-економічної суті та структури виробничого потенціалу переробних підприємств в умовах ринкових відносин. Робота містить стратегічні напрями реалізації виробничих можливостей переробних підприємств з урахуванням пріоритетних засад функціонування та розвитку переробної галузі АПК, що забезпечить підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств переробної промисловості. Викладені в дослідженні наукові результати дають можливість здійснювати комплекс заходів з підвищення ефективності використання виробничого потенціалу переробних підприємств, а також бути основою для вирішення теоретико-методологічних проблем ресурсного забезпечення, організації та управління в переробній галузі АПК в цілому.

ISBN 978-617-692-106-6

Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - Тернопіль: Крок, 2008

У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їх організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування та ліквідації. Ґрунтовно висвітлені засади формування та використання всіх видів ресурсів персоналу основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів. Значну увагу приділено інноваційним процесам, плануванню діяльності та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності суб’єктів господарювань. Розглянуто питання організації виробництва, продуктивності та оплати праці, витрати на виробництво і банкрутства підприємства.

Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу „Економіка підприємства” та призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – IV акредитації всіх форм навчання і спеціальностей, а також для викладачів, керівників підприємств менеджерів та підприємців.

ISBN 000-000-0000-00-0

Мартусенко І.В., Погріщук Б.В. Регіональна економіка: Навчальний посібник. - Тернопіль: Крок, 2010. - 240 с.

Навчальний посібник містить практичні основи регіональної економіки, що спрямовані на розширення прикладних та аналітичних навичок студентів і засвоєння методики регіональних економічних досліджень. Розроблені практичні вправи та завдання з актуальних питань формування економіки регіонів України, виробничого комплексоутворення, наукових засад раціонального природокористування, наведені приклади їх виконання.

Рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам економічних та географічних спеціальностей, усім зацікавленим проблематикою регіональної економіки.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-351 від 25.03.2010р.)

ISBN 978-966-2362-18-3

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В., Гордополов В.Ю. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. – Тернопіль: Крок, 2010. - 125 с.

У комп’ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу „Управлінські інформаційні системі в аналізі та аудиті” та набуття практичних навичок застосування управлінських інформаційних систем на прикладі конфігурації „Фінансове планування”системи „1С: Підприємство 7.7” для автоматизації типових задач фінансового планування, контролю та аналізу.

Призначений для студентів спеціальності 7.050106 „Обік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Облік і аудит” (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3151 від 16.04.2010р.)

ISBN 978-966-2362-21-1

Б.В. Погріщук, О.М. Ціхановська, Т.В. Янчук. Промисловий маркетинг: Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2010. - 328 с.

Навчальний посібник відповідає програмі курсу „промисловий маркетинг”. У посібнику розглядаються сутність, завдання, концепції та особливості промислового маркетингу.

Навчальний посібник окрім теоретичного матеріалу містить набір тестів, контрольних питань та ситуаційних вправ як для самостійного розв’язання, так і для роботи на практичному занятті. Також посібник містить проблемні індивідуальні завдання комплексного характеру, метою яких є закріплення та практичне використання набутих теоретичних знань. Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, підприємців, менеджерів та інших спеціалістів, які цікавляться проблемами промислового маркетингу.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-70 від 10.01.2009р.)

ISBN 978-966-2362-47-5

О.М. Ціхановська, Б.В. Погріщук, О.М. Танасійчук. Маркетинг. Навчальний посібник. - Тернопіль: Крок, 2010. - 330 с.

Навчальний посібник відповідає програмі курсу „маркетинг”. У посібнику розглянуто теоретичні та методичні основи маркетингу, подається конспективний виклад тем, приклади відповідних задач і їх розв’язання, перелік питань для самоконтролю та перевірочні тести, завдання для самостійної роботи студентів до кожного з розділів та приклади їх розв’язання.

Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, підприємців.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-353 від 25.03.2010р.)

ISBN 978-966-2362-21-0

Чорнодон В.І. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник. – Тернопіль.: «Підручники і посібники» 2010. - 280 с.

У навчальному посібнику висвітлено основи, структуру та форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємств; питання формування цін, методи, принципи та особливості планування діяльності підрозділів підприємства; систему норм та нормативів, планування витрат й прибутку; розробки й обґрунтування виробничої програми. Значна увага приділена проблемам контролю, оцінки та симулювання діяльності, матеріальної відповідальності за результати роботи, а також адаптації операційної системи до зміни її завантаження й діагностики внутрішнього економічного механізму. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки з економічного профілю, аспірантів, викладачів та наукових працівників.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-352 від 25.03.2010 р.)

ISBN 000-000-0000-00-0

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
Урочиста посвята у студенти першокурсників ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ!

Багатоголосий вересень знову дав клич

Детальніше >>
 
Вітаємо з Днем Знань!

Дорогі студенти Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Детальніше >>
 
ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ запрошує на День знань!

Академічна спільнота

Детальніше >>
 
Дитячий будинок у Меджибожі

Великі вітання Вам із славного містечка Меджибіж!

Детальніше >>
 
Практичні заняття для юристів

Днями у студентів спеціальності "Право"

Детальніше >>
 
Вінницька студентська весна 2017

Днями у Вінниці в межах проведення Дня Європи в Україні

Детальніше >>