Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ


Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Ясишена Валентина Валеріївна

В.о. завідувача кафедри, доцент,
кандидат економічних наук


У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра. Має практичний досвід роботи бухгалтером. Кандидатську дисертацію захистила в 2011 році у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Тема дисертаційного дослідження: «Грошові потоки підприємств швейної промисловості: облік, аналіз і аудит». Вчене звання доцента отримала у 2014 році по кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту. Здійснює керівництво виконанням студентських наукових праць. Автор понад 75 наукових та навчально-методичних праць. Дисципліни: Бухгалтерський облік; Облік в зарубіжних країнах; Методологія наукових досліджень та методика викладання облікових дисциплін. Коло наукових інтересів: обліково-аналітичне забезпечення діяльності промислових підприємств.


Гордополова Наталія Василівна

Доцент,
кандидат економічних наук


Закінчила Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік в торгівлі». В 1985 році захистила кандидатську дисертацію у Київському торгово-економічному інституті за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності». Вчене звання доцента отримане у 1990 році по кафедрі економіки, управління і бухгалтерського обліку. Опубліковано 230 наукових та науково-методичних праць у фахових та інших виданнях. Виступила офіційним опонентом при захисті 10-ти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та здійснює керівництво виконанням науково-дослідних тем кафедри. Дисципліни: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Організація обліку. Коло наукових інтересів: проблеми фінансового та управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення управління підприємствами.


Волинець Віктор Іванович

Доцент,
кандидат технічних наук


У 1983 році закінчив Вінницький політехнічний інститут, у 2011 році закінчив Вінницький інститут економіки ТНЕУ за спеціальністю «Облік і аудит». З вересня 2009 року працює у ВННІЕ ТНЕУ. Кандидатську дисертацію за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальні системи» захистив у 1991 році. Вчене звання доцента отримав у 1996 році. Автор понад 190 наукових та навчально-методичних праць. Дисципліни: Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті (практична частина); Проектування ІС і АРМБ; Технологія облікового процесу; Автоматизація формування і подання звітності; Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності. Коло наукових інтересів: автоматизація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту з використанням сучасних інформаційних систем і технологій.


Головай Надія Миколаївна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2001 році закінчила Київський торгово-економічний інститут за фахом «Облік і аудит». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства». Вчене звання доцента отримала у 2013 році. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць. Дисципліни: Фінансовий облік І; Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності; Облік і звітність за міжнародними стандартами. Коло наукових інтересів: обліково-інформаційне забезпечення в системі управління підприємством в сучасних умовах господарювання.


Сисоєва Інна Миколаївна

Доцент кафедри,
кандидат економічних наук


У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала диплом магістра з обліку і аудиту з відзнакою. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облікова політика у формуванні інформації для управління в кондитерській галузі України». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Дисципліни: Контролінг; Облікова політика; Судово-бухгалтерська експертиза; Облік в бюджетних установах; Ревізійна справа. Коло наукових інтересів: організація та формування облікової політики в кондитерській промисловості.


Балазюк Оксана Юріївна

Доцент кафедри,
кандидат економічних наук


У 2003 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит у сфері товарного обігу». У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Дисципліни: Звітність підприємства, Податкові розрахунки та звітність, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Консолідація фінансової звітності. Коло наукових інтересів: Особливості впровадження та функціонування управлінських інформаційних систем на підприємствах харчової промисловості.


Пилявець Віктор Миколайович

Доцент кафедри,
кандидат економічних наук


У 1996 році закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальнстю «Облік і аудит». У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення конкурентоспроможності олієжирового підкомплексу України на інноваційній основі». Стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі 20 років. З 2014 року працює на посаді викладача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ ТНЕУ. Автор 40 наукових та науково-методичних праць. Дисципліни: Управлінський облік, Стратегічний аналіз, Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності. Коло наукових інтересів: Конкуреноспроможність галузей національної економіки.


Пославська Людмила Іванівна

Старший викладач,
кандидат економічних наук


У 2008 році закінчила Тернопільський національний економічний університет і отримала диплом магістра з обліку і аудиту з відзнакою. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік доходів і витрат за центрами відповідальності у будівництві». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Дисципліни: Фінансовий облік ІІ; Бухгалтерський облік; Облік в галузях економіки; Облік в державному секторі економіки, Історія бухгалтерського обліку. Коло наукових інтересів: обліково-аналітичне забезпечення інформаційної системи «Доходи та витрати за центрами відповідальності» підприємств будівельної галузі.


Гриник Олена Ігорівна

Викладач
.


У 2012 році закінчила магістратуру Вінницького економічного інституту Тернопільського національного економічного університету за магістерською програмою «Облік і аудит в промисловості". З вересня 2012 року працює викладачем кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ ТНЕУ. З вересня 2015 року є здобувачем кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць. Дисципліни: Аудиторські процедури; Аудит; Аудит спецпризначення; Організація і методика аудиту. Коло наукових інтересів: аналіз та контроль інноваційної діяльності хлібопекарських підприємств.


Шевчук Наталя Сергіївна

Лаборант кафедри


У 2016 році закінчила Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ і отримала кваліфікацію молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства», навчається на ІІІ курсі Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ за спеціальністю «Економіка».


Напрямки роботи кафедри

В сучасних умовах господарювання фахівці з бухгалтерського обліку і аудиту повинні мати ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички роботи з фахових дисциплін. Засвоєння основ бухгалтерського обліку і аудиту забезпечує високу кваліфікацію майбутніх фахівців-обліковців і допомагає в прийнятті ефективних рішень з питань обліку і аудиту. Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту сприяє вивченню студентами теоретичних і практичних питань з цілого ряду облікових дисциплін, навчає принципам облікової, контрольної та аналітичної роботи, що дозволяє розраховувати, контролювати, аналізувати та прогнозувати економічні показники діяльності суб’єктів господарювання.

Стратегія розвитку кафедри

Відповідно сучасних орієнтирів розвитку освіти і науки України, інтеграції України до Європейського простору та орієнтуючись на стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту розроблена стратегія розвитку, реалізація якої спрямована на досягнення якісної підготовки фахівців відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра, спеціаліста і магістра з обліку і аудиту. Основними завданнями стратегії кафедри є:

 • Формування особистості професіонала-фахівця, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці в сучасних ринкових умовах.
 • Забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до державних освітньо-кваліфікаційних програм за інноваційними інформаційними технологіями, які можуть вирішувати проблеми в галузі економіки і підприємництва.
 • Активізація використання в навчальному процесі сучасних досягнень науки, інформаційних технологій та програмного забезпечення, новітньої навчальної та методичної літератури.
 • Поліпшення якості навчально-методичної літератури, підготовленої науково-педагогічними працівниками кафедри, розроблення навчально-методичної літератури для самостійної роботи студентів.
 • Забезпечення об’єктивного оцінювання знань студентів шляхом застосування сучасних форм контролю.
 • Поліпшення якості навчання обліковим дисциплінам шляхом збільшення обсягів самостійної роботи, індивідуалізації навчання, запровадження новітніх технологій, у тому числі активних інформаційних та телекомунікаційних технологій.
 • Поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників кафедри шляхом навчання в аспірантурі та захисту дисертації.

Досягнення поставлених завдань буде сприяти підготовці конкурентоспроможного випускника, який буде затребуваний на ринку освітніх послуг та праці.

Кафедра розташована на 3-му поверсі, кабінет № 307.
 • Автоматизація формування та подання звітності
 • Аудит
 • Аудит спеціального призначення
 • Аудиторські процедури
 • Бухгалтерський облік
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Вступ до спеціальності
 • Діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств
 • Звітність підприємств
 • Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (практична частина)
 • Історія бухгалтерського обліку
 • Історія обліку і оподаткування
 • Консолідація фінансової звітності
 • Контролінг
 • Методика та організація наукових досліджень
 • Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін
 • Облік в бюджетних установах
 • Облік в галузях економіки
 • Облік в галузях промисловості
 • Облік в державному секторі економіки
 • Облік в зарубіжних країнах
 • Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України
 • Облік ЗЕД
 • Облік і аналіз ЗЕД
 • Облік і звітність за міжнародними стандартами
 • Облік і нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності
 • Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності
 • Облік інвестиційно-інноваційної діяльності
 • Облікова політика
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Організація і методика аудиту
 • Організація обліку
 • Податкові розрахунки і звітність
 • Проектування інформаційних систем та АРМ-бухгалтера
 • Ревізійна справа
 • Стратегічний аналіз
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Технологія облікового процесу
 • Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності
 • Управлінський облік
 • Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
 • Фінансовий облік І
 • Фінансовий облік ІІ

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту створена у 2001 році. З 2002 року є випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та за спеціальністю «Облік і оподаткування» за ОКР «магістр» на денній та заочній формі навчання.

Кафедра забезпечує викладання 44 курсів з обліково-аналітичних дисциплін, серед яких бухгалтерський, фінансовий, управлінський облік, податкові розрахунки і звітність, контролінг, аудит, судово-бухгалтерська експертиза, організація обліку, облік і звітність за міжнародними стандартами, стратегічний аналіз та інші.

Наукові дослідження кафедри здійснюються за такими основними напрямами:

 • удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку на основі їх стандартизації та гармонізації;
 • автоматизація бухгалтерського обліку з використанням сучасних інформаційних систем і технологій, дослідження і розробка ефективних методів та засобів цифрової обробки даних;
 • обліково-аналітичне забезпечення діяльності промислових підприємств, тощо.

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум. – 4-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2016. – 244 с.

У лабораторному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку», «АРМ бухгалтера»), та набуття практичних навичок їх застосування для автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерський облік для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 7.7» з врахуванням вимог Податкового кодексу України з 01.01.2016 року. Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-1052 від 08.02.2011 р.).

ISBN 978-617-692-320-6

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2016. – 285 с.

У практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера»), та набуття практичних навичок автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерія для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 8.2» з врахуванням вимог Податкового кодексу України з 01.01.2016 року. Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-11053 від 08.07.2013 р.).

ISBN 978-617-692-363-3

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. – 3-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2015. – 148с.

У комп’ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та набуття практичних навичок застосування управлінських інформаційних систем на прикладі конфігурації «Фінансове планування» системи «1С: Підприємство 7.7» для автоматизації типових задач фінансового планування, контролю та аналізу. Призначений для студентів спеціальності 030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3151 від 16.04.2010 р.).

ISBN 978-617-692-268-1

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2014. – 209 с.

У комп’ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та набуття практичних навичок застосування інформаційних систем фінансового аналізу на прикладі системи «Audit Expert», призначеної для діагностування, оцінювання та моніторингу фінансового стану підприємств. Комп’ютерний практикум може також бути використаний при вивченні курсів «Фінансовий аналіз», «Економічний аналіз» та інших. Призначений для студентів спеціальності «Облік і аудит» та може стати в нагоді студентам інших спеціальностей, викладачам та практичним працівникам, які цікавляться питаннями практичного застосування управлінських інформаційних систем аналізу та аудиту.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-19150 від 12.12.2012 р.).

ISBN 978-617-692-233-9

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2014. – 249 с.

У лабораторному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку», «АРМ бухгалтера»), та набуття практичних навичок їх застосування для автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерський облік для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 7.7» з врахуванням вимог Податкового кодексу України та НП(С)БО № 1. Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-1052 від 08.02.2011 р.).

ISBN 978-617-692-195-5

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2014. – 289 с.

У практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера»), та набуття практичних навичок автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерія для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 8.2». Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-11053 від 08.07.2013 р.).

ISBN 978-617-692-196-2

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В., Гордополов В.Ю. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп'ютерний практикум. - Тернопіль: ТАЙП, 2010. - 125 с.

У комп'ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та набуття практичних навичок застосування управлінських інформаційних систем на прикладі конфігурації «Фінансове планування» системи «1С: Підприємство 7.7» для автоматизації типових задач фінансового планування, контролю та аналізу. Призначений для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3151 від 16.04.2010 р.).

ISBN 978-966-2362-21-1

В.В. Новодворська, С.В. Присяжнюк, Л.В.Гуцеленко, Г.В. Блакита, Волинець. Облік і контроль витрат виробництва в підприємствах ресторанного господарства: Монографія. - Вінниця, 2007,- 246 с.

Монографія „Облік і контроль витрат виробництва в підприємствах ресторанного господарства" призначена для підготовки студентів напряму 0501 „Економіка і підприємництво", фахівців з бухгалтерського обліку та фінансового контролю у сфері ресторанного господарства. У монографії охарактеризовано напрями розвитку ресторанного господарства, розкрито вплив організаційних особливостей технології на побудову обліку і контролю витрат, надана характеристика організаційно-методологічних аспектів обліку витрат на виробництво продукції, розроблено модель обліку витрат за центрами відповідальності і застосування АРМ бухгалтера, висвітлено методичні принципи калькулювання собівартості продукції, основні напрями удосконалення контролю в підприємствах ресторанного господарства, особливості контролю в умовах АРМ.

Призначена для широкого кола користувачів: студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Монографія буде корисною також науковцям і практикам, усім, хто працює над вдосконаленням своїх знань в галузі бухгалтерського обліку.

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (протокол №9 від 25.06.07 р.).

ISBN 966-22-22-0

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум. – Тернопіль: ТАЙП, 2011. – 201 с.

У лабораторному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («АРМ бухгалтера», «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті»), та набуття практичних навичок застосування інформаційних систем і технологій для автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерський облік» для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 7.7». Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-1052 від 08.02.2011 р.).

ISBN 978-966-2362-58-1

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2012. – 240 с.

У лабораторному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («АРМ бухгалтера», «Інформаційні системи і технології в обліку»), та набуття практичних навичок їх застосування для автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерський облік для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 7.7» з врахуванням змін згідно з Податковим кодексом України. Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-1052 від 08.02.2011 р.).

ISBN 978-617-692-008-3

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2013. – 145 с.

У комп’ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та набуття практичних навичок застосування управлінських інформаційних систем на прикладі конфігурації «Фінансове планування» системи «1С: Підприємство 7.7» для автоматизації типових задач фінансового планування, контролю та аналізу. Призначений для студентів спеціальності 030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3151 від 16.04.2010 р.).

ISBN 978-617-692-008-3

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В., Гордополов В.Ю. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2. – Тернопіль: Крок, 2013. – 189 с.

У комп’ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та набуття практичних навичок застосування інформаційних систем фінансового аналізу на прикладі системи «Audit Expert», призначеної для діагностування, оцінювання та моніторингу фінансового стану підприємств. Комп’ютерний практикум може також бути використаний при вивченні курсів «Фінансовий аналіз», «Економічний аналіз» та інших. Призначений для студентів спеціальності «Облік і аудит» та може стати в нагоді студентам інших спеціальностей, викладачам та практичним працівникам, які цікавляться питаннями практичного застосування управлінських інформаційних систем аналізу та аудиту.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-19150 від 12.12.2012 р.).

ISBN 978-617-692-099-1

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум. – Тернопіль: Крок, 2013. – 260 с.

У практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера»), та набуття практичних навичок автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерія для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 8.2». Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-11053 від 08.07.2013 р.).

ISBN 978-617-692-141-7

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
Урочиста посвята у студенти першокурсників ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ!

Багатоголосий вересень знову дав клич

Детальніше >>
 
Вітаємо з Днем Знань!

Дорогі студенти Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Детальніше >>
 
ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ запрошує на День знань!

Академічна спільнота

Детальніше >>
 
Дитячий будинок у Меджибожі

Великі вітання Вам із славного містечка Меджибіж!

Детальніше >>
 
Практичні заняття для юристів

Днями у студентів спеціальності "Право"

Детальніше >>
 
Вінницька студентська весна 2017

Днями у Вінниці в межах проведення Дня Європи в Україні

Детальніше >>