Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ


Кафедра правового регулювання економіки і правознавства

Світлак Ірина Іванівна

Завідувач кафедри ПРЕП,
кандидат юридичних наук, доцент


У 1994 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література» і отримала кваліфікацію «Учитель російської мови і літератури». У 1999 році закінчила Київський державний торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Правознавство», здобувши кваліфікацію «Юрист». Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1997 році з посади викладача у Вінницькому інституті регіональної економіки і управління. З 2001 року по 2014 рік працювала у Вінницькому інституті Університету «Україна» на посадах старшого викладача, заступника завідувача кафедри, завідувача кафедри та першого проректора. Кандидат юридичних наук з 2006 року. Дисертацію захистила 1 квітня 2006 року у спеціалізований вченій раді Національного університету ДПС України ДПА України за спеціальністю12.00.07 - теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. 17 лютого 2012 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. Працює у ВННІЕ ТНЕУ з 1 вересня 2014 року на посаді завідувача кафедри правового регулювання економіки і правознавства. Наукові інтереси: проблеми використання, відтворення та охорони біотичних ресурсів та проблеми удосконалення правової регламентації фінансової діяльності господарюючих суб’єктів та державних установ в контексті імплементації до законодавства ЄС. За багаторічну сумлінну, творчу працю, досягнуті успіхи та за вагомий внесок восвітню галузь багаторазово нагороджувалась грамотами управління освіти і науки Вінницької ОДА. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, серед яких три монографії, один навчальний посібник з грифом МОН України.


Добіжа Василь Валерійович

Доцент,
кандидат політичних наук


Освіта вища педагогічна. У 2004 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», отримавши кваліфікацію магістра-дослідника історії. У 2008 році в спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова захистив дисертацію за спеціальністю політична культура та ідеологія. Тема дисертації: «Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні». Має понад 20 наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів політичні та юридичні дисципліни.


Поджаренко Катерина Євгенівна

Доцент,
кандидат юридичних наук


Освіта вища юридична. У 2002 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство», здобувши кваліфікацію юриста. У 2010 році в спеціалізованій раді Київського національного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю: 12.00.09 - кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза та оперативно-розшукова діяльність захистила кандидатську дисертацію на тему: «Криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності». Стаж науково-педагогічної роботи 13 років. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики.


Пугач Віталіна Миколаївна

Викладач


Освіта вища педагогічна та вища юридична. У 2010 році закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та отримала кваліфікацію викладача історії, вчителя правознавства. У 2014 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство», здобувши кваліфікацію юриста. На даний момент є працює над кандидатською дисертацією Займається дослідженням актуальних питань юридичної освіти.


Скірський Іван Васильович

Доцент,
кандидат юридичних наук, полковник міліції


Освіта вища юридична. У 1973 році закінчив Харківський юридичний інститут, здобувши кваліфікацію юриста. У 1984 році закінчив Академію МВС СРСР за спеціальністю «Організація управління в сфері правопорядку» та отримав кваліфікацію «Юрист-організатор управління в сфері правопорядку». У 1985 році в спеціалізованій раді Академії МВС СРСР захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю: 12.00.08 - кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право на тему: «Кримінальна відповідальність за порушення діючих правил на транспорті». 1997 році присвоєно вчене звання доцента кафедри правознавства. Стаж практичної роботи в правоохоронних органах 23 роки. Стаж науково-педагогічної роботи 21 рік. Загальний обсяг наукових видань понад 70 публікацій.


Тунік Юрій Миколайович

Викладач,
кандидат юридичних наук, полковник міліції


Освіта вища юридична. У 1986 році закінчив Омську вищу школу міліції МВС СРСР за спеціальністю правознавство, з присвоєнням кваліфікації юрист. У 1993 році в спеціалізованій раді Академії МВС СРСР захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю: 12.00.07 адміністративне право, адміністративний процес. Тема дисертації: «Адміністративні правовідносини в сфері контрольної діяльності». Стаж науково-педагогічної роботи 10 років. Має стаж роботи в правоохоронних органах та значний досвід практичної юридичної діяльності.


Жарчук Віта Анатоліївна

Старший лаборант кафедри
.


Освіта вища економічна. У 2008 році закінчила Вінницький інститут економіки ТНЕУ за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавр з обліку і аудиту. У 2009 році закінчила Вінницький інститут економіки ТНЕУ за спеціальністю «Облік і аудит в промисловості», отримавши кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.


Напрями роботи кафедри

На сучасному етапі розвитку українського суспільства і держави виникає важливе завдання – дійсно побудувати демократичну правову державу, яка з часом може ефективно інтегруватись у світове та європейське співтовариство як рівноправний партнер. Щоб досягти цього, потрібно втілити в життя принцип верховенства права, подолати правовий нігілізм, підвищити правову культуру населення, зупинити корупцію і зростання злочинності. Реально досягти таких вимог зможе лише те суспільство, де юридична наука і практика постійно розвиваються і вдосконалюються.

Співпраця України з європейським співтовариством потребує творчого та інноваційного підходу щодо гуманізації суспільства та високого рівня правової свідомості громадян. Вдосконалення юридично-правових зв’язків України в умовах формування національної системи права та її інтегрування у світовий правовий простір передбачає створення кадрового потенціалу відповідного напрямку. Відповідно, виникає нагальна потреба у забезпеченні підготовки якісних юридичних кадрів у Вінницькому регіоні, що, в свою чергу, має сприяти формуванню високого рівня правової свідомості учасників суспільних відносин, утвердженню правових, а значить справедливих, засад державного устрою в Україні, реального забезпечення наданих особі прав і свобод, оскільки саме юристи повинні вміти захищати законні права та інтереси громадян. В основі цих стандартів лежить конституційне право громадян та юридичних осіб на правову допомогу.

Розвиток ринкових відносин в регіонах України потребує висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в різних сферах діяльності. Це вимагає приведення змісту юридичної освіти у відповідність до вимог національного законодавства, загальносвітової юридичної практики. Отже, перед нашою державою постало завдання забезпечити високі стандарти юридичної освіти, що неможливо без формування нових підходів до підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Стратегія розвитку кафедри

Сучасна вища юридична освіта в Україні - це не тільки рівень фахової освіти, а безперервний процес спеціалізованого теоретичного та практичного навчання, адже основне за¬вдання вищої юридичної освіти - підготовка кваліфікованих фахівців у галузі права, які працюють на утвердження в суспільстві верховенства права та правової свідомості й правової культури громадян. Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях.

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку юридичної освіти в Україні та спираючись на основні положення Національної стратегії роз-витку освіти в Україні на 2012-2020 роки та стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою розроблена стратегія розвитку на 2014-2019 роки, реалізація якої передбачає комплексне вирішення чисельних та взаємопов’язаних завдань, головними серед яких є:

- розширення співробітництва кафедри ПРЕП із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями щодо активного впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг;

- використання в інноваційній діяльності викладача технологій, методів, засобів, які б сприяли реалізації інтелектуально-духовного та фахового потенціалу студентів, зокрема: проведення тематичних зустрічей, круглих столів, лекцій з юристами-практиками, правничих шкіл, наукових конференцій, методичних семінарів тощо;

- налагодження роботи юридичної консультації «Юридична клініка» для формування належного рівня практич¬них знань, умінь і навичок студентів, правової культури громадян, підготовки та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

- формування викладацького складу кафедри із числа кращих фахівців галузі та підготовка власних наукових кадрів із числа докторантів, аспірантів та пошукувачів;

- підготовка до друку навчальних та методичних посібників з дисциплін кафедри, постійне оновлення методичної літератури, з врахуванням останніх змін у законодавстві;

- залучення студентів інституту до науково-дослідної роботи кафедри, громадської активності кафедри та інституту.

 • Аграрне та земельне право
 • Адвокатура в Україні
 • Адміністративне право
 • Банківське право
 • Біржове право
 • Господарське право
 • Господарський процес
 • Господарські договори
 • Екологічне право
 • Житлове право
 • Земельне право
 • Інвестиційне право
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Історія держави і права України
 • Історія політичної і правової думки в Україні
 • Конкурентне право
 • Конституційне право
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Конституційне процесуальне право
 • Корпоративне право
 • Криміналістика
 • Кримінальне право
 • Кримінальний процес
 • Кримінально-виконавче право
 • Кримінологія
 • Митне право
 • Міжнародне право (право ЄС)
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародні контракти
 • Муніципальне право
 • Нотаріат України
 • Підприємницьке право
 • Податкове право
 • Право інтелектуальної власності
 • Право соціального забезпечення
 • Правова робота в організаціях і установах
 • Правове регулювання банкрутства
 • Правове регулювання відносин власності
 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Правове регулювання фондового ринку
 • Правовий захист комерційної таємниці
 • Правознавство
 • Проблеми теорії держави і права
 • Сімейне право
 • Складання цивільно-правових і процесуальних документів
 • Судова медицині і психіатрія
 • Судова психологія
 • Судова риторика
 • Судові та правоохоронні органи
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Теорія держави і права
 • Трудове право
 • Фінансове право
 • Цивільне право
 • Цивільне і сімейне право
 • Цивільний процес
 • Юридична деонтологія

Кафедра правового регулювання економіки і правознавства (ПРЕП) утворена з 1 вересня 2014 року відповідно до наказу ТНЕУ № 354 від 29 серпня 2014 року шляхом виділу з кафедри економіки підприємств і корпорацій. До складу кафедри увійшли як висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємств і корпорацій, так і досвідчені кандидати юридичних наук, що вперше розпочали свою науково-педагогічну діяльність у ВННІЕ ТНЕУ.

Кафедра ПРЕП здійснює підготовку студентів всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів галузі знань 0304 «Право», а також студентів інших спеціальностей, для яких навчальними планами передбачено опанування спеціальних юридичних дисциплін.

Станом на 1 вересня 2014 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 14 викладачів, у тому числі 1 доктор наук, професор; 7 кандидатів наук, доцентів; 6 викладачів. Кафедра має значний науковий потенціал, що реалізується в науковій роботі двох докторантів та одного аспіранта, які працюють над дисертаційними дослідженнями.

Кафедра знаходиться в кабінеті №403 (4-й поверх); телефон: (0432) 55-32-__, внутрішній номер 7-116.

Довбиш В. А., Світлак І.І. Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу: правове регулювання : монографія / В. А. Довбиш, І. І. Світлак - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 248 с.

У роботі вперше системно аналізуються основні питання правового ре¬гулювання зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу Акцентовано увагу на правовому статусі сторін та суб’єктів зовнішньоеко¬номічного договору (контракту) купівлі-продажу, правилах його оформлен¬ня та цивільно-правових способах забезпечення виконання, означено право¬ві засади розрахунків та платіжних умов у зовнішньоекономічних договорах (контрактах) купівлі-продажу, окреслено правила застосування спеціальних санкцій до сторін цих договорів (контрактів) Монографія корисна для юрис¬тів, підприємців, студентів та аспірантів юридичного та економічного фаху.


.

ISBN 978-966-641-517-5

І.В. Скірський, І.І. Світлак, Т.І. Сухоребра. Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства Монографія. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2012. - 432 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню історико-правових основ і сучасного стану адміністративної відповідальності за порушення правил охорони та використання мисливських тварин та водних живих ресурсів. В роботі детально проаналізовані об’єктивні та суб’єктивні елементи адміністративних порушень правил полювання та рибальства. Запропоновано низку конкретних змін та доповнень до чинного законодавства України, що дозволить підвищити ефективність боротьби із порушеннями у сфері полювання та рибальства. Монографія розрахована на викладачів, аспірантів, студентів юридичної спеціальності, працівників правоохоронних органів, а також для пересічних рибалок та мисливців.


.

ISBN 978-966-2462-53-1

Гіжевський В.К., Світлак І.І., Скірський І. В. Митне право України: Навчальний посібник - К.: Атіка, 2009. - 204 с.

На підставі аналізу нормативно-правових актів висвітлюються організаційно-правові основи діяльності нових суб’єктів митних відносин - митних посередників. Досліджуються теоретичні та практичні питання провадження підприємницької діяльності митних брокерів та митних перевізників в Україні. Охарактеризовано сутність, юридичну природу підприємницької посередницької діяльності в митній сфері, її роль та місце при здійсненні митних процедур. Читач дізнається про правові основи, організацію та порядок здійснення митних процедур посередницькими структурами при декларуванні та перевезенні товарів. Для студентів та аспірантів юридичних і економічних спеціальностей, викладачів, а також для юристів-практиків.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-2962 від 31 грудня 2008 р.)

ISBN 978-966-326-300-7

І.В. Скірський, І.І. Світлак. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. - Вінниця: Видавництво «Глобус-Прес», 2005. - 128 с.

В монографії розглядаються актуальні теоретичні проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб, визначені особливості вини такого суб’єкта адміністративного правопорушення як юридична особа. Відповідно до чинного адміністративного законодавства наведена класифікація адміністративних правопорушень за участю юридичних осіб, а також види адміністративної відповідальності. Розрахована на викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів та практичних працівників.


.

ISBN 966-8300-22-Х

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб для себе].

 
Урочиста посвята у студенти першокурсників ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ!

Багатоголосий вересень знову дав клич

Детальніше >>
 
Вітаємо з Днем Знань!

Дорогі студенти Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Детальніше >>
 
ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ запрошує на День знань!

Академічна спільнота

Детальніше >>
 
Дитячий будинок у Меджибожі

Великі вітання Вам із славного містечка Меджибіж!

Детальніше >>
 
Практичні заняття для юристів

Днями у студентів спеціальності "Право"

Детальніше >>
 
Вінницька студентська весна 2017

Днями у Вінниці в межах проведення Дня Європи в Україні

Детальніше >>